Nowe wzory dokumentów związanych z rejestracją podatników VAT

Od 1 stycznia 2017r. obowiązuje nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R(13) oraz pozostałych dokumentów związanych z rejestracją podatników, tj. VAT-5(2), VAT-5UE(2), VAT-Z(5).

Zmiana wzorów ma związek z nowelizacją ustawy o VAT, która także weszła w życie w tym samym terminie. Ustawa nowelizująca zlikwidowała rozliczenia za okresy kwartalne dla podatników, którzy nie mają statusu małego podatnika, oraz rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie 12 miesięcy (okresów rozliczeniowych), począwszy od miesiąca, w którym dokonali rejestracji jako podatnicy VAT czynni. Konieczne stało się dostosowanie wzoru zgłoszenia VAT-R do wskazanej zmiany.

W związku ze zmianą wzoru zgłoszenia VAT-R wprowadzono również zmiany o charakterze technicznym, które umożliwiają podmiotom, które występują o zarejestrowanie dla celów VAT, jednoczesne wnioskowanie o wydanie, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy, potwierdzenia zarejestrowania podmiotu, jako podatnika VAT czynnego albo podatnika VAT zwolnionego. Dotychczas obowiązujący wzór VAT-R takiej możliwości nie stwarzał, w związku, z czym podmiot, który wnioskuje o wydanie ww. potwierdzenia zmuszony jest złożyć w tej sprawie odrębny wniosek. Dodatkowo wprowadzono informację o konieczności wniesienia opłaty skarbowej w przypadku, kiedy podmiot wnioskuje o wydanie takiego potwierdzenia.
Do wzoru dokumentu VAT-R wprowadzono także poprawki, które mają za zadanie ujednolicenie dokumentu, dostosowanie użytych we wzorze pojęć do pojęć ustawowych oraz drobne poprawki stylistyczne. Inne zmiany o charakterze technicznym we wzorze zgłoszenia VAT-R(12), jak również w pozostałych wzorach dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług, tj. VAT-5, VAT-5UE oraz VAT-Z(4) obejmują:

  • usunięcie wyrazu POLTAX, z uwagi na fakt, że ww. dokumenty będą rejestrowane w innym, niż Poltax systemie informatycznym,
  • aktualizację metryk aktów prawnych.

Ponadto, ze wzorów dokumentów VAT-5 i VAT-5UE usunięto informację, iż podmiot ma obowiązek posługiwania się Numerem Identyfikacji Podatkowej na zasadach określonych w art. 96 ust. 11 ustawy z uwagi na to, że powoływany przepis został uchylony. Z wzoru VAT- 5UE usunięto informację dotyczącą dnia rejestracji podatnika.

Z kolei w zgłoszeniu o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – VAT-Z(4), usunięto niektóre z informacji objętych dotychczasowym wzorem (praktyka stosowania wzoru VAT-Z wskazywała, że informacje te były zbędne z uwagi na ich zbyt dużą szczegółowość. Natomiast dodano pouczenie o odpowiedzialności przewidzianej w Kodeksie karnym skarbowym w przypadku podania, przez podatnika, nieprawdy lub zatajenia prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie.

Nowe rozporządzenie zmienia wszystkie wzory dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług: VAT-R, VAT-5, VAT-5UE, VAT-Z. Nowe wzory VAT-R(13), VAT-5(2), VAT-5UE(2) i VAT-Z(5), zostały oparte na dotychczasowych wzorach, które mogą być nadal stosowane, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2017 r.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2301) weszło w życie 1 stycznia 2017 r.