Rachunkowość Finansowa

Rachunkowość finansowa jest systemem ewidencji gospodarczej, odzwierciedlającym w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce.Jednym z głównych i podstawowych celów rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej danego podmiotu.

Księgami podatkowymi w rozumieniu Ordynacji podatkowej są: księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry, do których prowadzenia dla celów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe, znane również jako pełne księgi, mają obowiązek prowadzić nie tylko spółki prawa handlowego, ale również niektóre osoby fizyczne, spółki cywilne czy jawne lub inne podmioty. Prowadzenie ksiąg podatkowych jest niezwykle istotne przy określaniu podstawy opodatkowania, i wymaga wielu działań, które dla klientów Naszego Biura Rachunkowego realizujemy:

 • pomoc przy wyborze polityki rachunkowości,
 • utworzenie zakładowego planu kont,
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych,
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji skarbowych,
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz NBP,
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • przejście z książki przychodów i rozchodów na pełna księgowość,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników oraz osób zatrudnionych,
 • sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8,
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady Nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.

Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest dokumentem służącym do ewidencji operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, których właścicielami są osoby fizyczne, jeżeli osiągnięte przez nie przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro po przeliczeniu na PLN wg kursu średniego NBP z dnia 1 października roku poprzedniego.
KPiR zakłada się na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej lub na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego i prowadzi się w niej:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji skarbowych,
 • przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników oraz osób zatrudnionych,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło,
 • sporządzanie deklaracji ubezpieczeniowych,
 • konsultacje podatkowe i rachunkowe,
 • dostarczanie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS.