Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe – wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie z zasadami rachunkowości. Celem sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu jest dostarczanie informacji na temat sytuacji finansowej, finansowych wynikach działalności i przepływach środków pieniężnych jednostki. Sporządza się je na koniec każdego roku obrachunkowego lub inny okres – przewidziany ustawą. Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, w jednostkach stosujących tzw. pełną księgowość, narzuca Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).


Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe. Podejście i oprogramowanie, które stosujemy wykonując badania sprawozdań finansowych zostało opracowane w taki sposób, aby dostosować się do specyfiki działalności Klienta i do konkretnych wymagań stosowanej przez niego sprawozdawczości finansowej.

Usługi dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych obejmują:

  • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych zgodnie z MSR / MSSF,
  • dostosowywanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości
    do MSR / MSSF,
  • raportowanie finansowe,
  • przegląd systemów księgowych i mechanizmów kontroli wewnętrznej,
  • udział w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu, w restrukturyzacji, prywatyzacji oraz połączeniach jednostek,
  • sporządzanie informacji finansowych i danych porównywalnych dla potrzeb prospektów emisyjnych,
  • przegląd prognoz finansowych,

Wypełniamy również wszelkiego rodzaju wnioski i aplikacje kredytowe.