Wiadomości ze Świata Finansów

JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r.

Obowiązek składania plików JPK_VAT z deklaracją VAT został przesunięty na 1 października 2020 r. Dotyczy to wszystkich podatników VAT. Rząd nie zdecydował się jednak na opóźnienie rewolucji w określaniu stawek tego podatku. Sprzedawcom pozostał zatem tydzień na przygotowanie się do zmian.

Przesunięcie wejścia w życie raportowania JPK_VAT z deklaracją VAT z 1 lipca na 1 października 2020 r. dla wszystkich przedsiębiorców to efekt ich licznych wniosków. Zwracali w nich uwagę na trudności we wdrożeniu nowego rozwiązania od lipca 2020 r. z uwagi na pandemię Covid-19.

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która zmienia termin wejścia w życie nowego rozwiązania, została opublikowana 24 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw. Nowy termin określa art. 72 pkt 2 ustawy.

Źródło: www.gov.pl

Wsparcie MF w tzw. Tarczy 4.0 z podpisem Prezydenta RP

Prezydent podpisał dziś ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadza ona kolejne ułatwienia w funkcjonowaniu JST.

„Zaproponowane przez MF rozwiązania w tzw. tarczy 4.0, usprawniają wykonywanie budżetów i uelastyczniają reguły fiskalne, obowiązujące w samorządach. Ustawa podpisana dziś przez Prezydenta RP zawiera szczególne rozwiązania dot. finansów JST, poprawiające m.in. ich płynność finansową” – mówi minister finansów Tadeusz Kościński.
Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta RP. W prace nad dokumentem zaangażowanych było wiele instytucji publicznych, w tym Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów. Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczy m.in. uelastycznienia ram fiskalnych nakładanych na samorządy.

Rozwiązania MF

 • Zwiększenie płynności finansowej samorządów w okresie epidemii poprzez wprowadzenie możliwości wcześniejszego przekazywania samorządom w 2020 r. subwencji ogólnej z budżetu państwa.
 • Możliwość przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych.
 • Uelastycznienie w 2020 r. wymogu równoważenia strony bieżącej budżetu JST dodatkowo o wartość planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.
 • Złagodzenie reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie o kwotę faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki samorządu terytorialnego wynikającego z wystąpienia epidemii COVID-19.
 • Zwiększenie możliwości JST do spłaty zadłużenia. Ustalając na rok 2021 i lata kolejne relację ograniczającą wysokość spłaty długu, jednostka będzie w budżecie pomniejszać wydatki bieżące o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 • Zaproponowano rozwiązanie, w świetle którego skutki finansowe ulg udzielanych przez JST w spłacie zobowiązań w postaci rozłożenia i odroczenia zapłaty podatków i zaległości podatkowych nie będą uwzględniane w ustaleniu potencjału dochodowego JST. Propozycja wychodzi naprzeciw postulatom samorządów i jest szczególnie aktualna w obecnej sytuacji stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego ulg w zapłacie podatków.
 • Źródło: www.gov.pl

  Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej – skutki podatkowe

  Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach Tarczy Finansowej określane jest jako subwencja finansowa. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka.

  Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe.

  Subwencję finansową (pożyczkę) mogą otrzymać podatnicy będący przedsiębiorcami.

  Skutki podatkowe wsparcia finansowego w postaci pożyczki.

 • Otrzymanie pożyczki w ramach Tarczy Finansowej: podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanej pożyczki. Wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Przedsiębiorca może korzystać z całej kwoty finansowania.
 • Zwrot pożyczki otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej: podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki. Tak samo jak wypłata kwoty pożyczki przez PFR, jej zwrot również jest dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo.
 • Koszty sfinansowane z udzielonej w ramach Tarczy Finansowej pożyczki kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez PFR, podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki.
 • Umorzenie pożyczki: obecnie do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek. Umorzenie kwoty pożyczki stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego. Możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowane będzie przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.
 • Źródło: www.gov.pl

  Zmiany w Tarczy Antykryzysowej. Nowe narzędzia wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej

  Sejm przyjął poprawki senatorów do tarczy antykryzysowej. Dzięki zmianom więcej przedsiębiorstw zyska narzędzia do walki z negatywnymi skutkami pandemii. Na nowelizacji przepisów skorzystają też podmioty ekonomii społecznej.

  Wśród przyjętych poprawek znajduje sie szereg zmian dotyczących miedzy innymi zwolnień od podatku od nieruchomości, terminów, sposobu i zakresu realizacji zleconych zadań publicznych czy elektronicznych głosowań władz fundacji. Dzięki nowelizacji przepisów więcej podmiotów ekonomii społecznej zyska narzędzia do walki ze skutkami koronawirusa.

  Umorzenie składek ZUS dla podmiotów ekonomii społecznej

 • Rozwiązanie zostało rozszerzone i obejmie podmioty ekonomii społecznej, które zgłosiły do ubezpieczenia społecznego mniej niż 50 osób. W obowiązującej wersji tarczy limit wynosił mniej niż 10 osób zgłoszonych do ubezpieczenia
 • Ważna zmiana dotyczy spółdzielni socjalnych. W nowej wersji ustawy spółdzielnie, niezależnie od liczby osób zgłoszonych przez nie do ubezpieczenia, będą mogły skorzystać ze zwolnienia obejmującego całą kwotę należności z tytułu składek za okres od 1 marca do 31 maja.
 • zwolnienie z całej kwoty należności ubiegać się mogą także podmioty, działające w innych formach prawnych, które do ubezpieczenia społecznego zgłosiły mniej niż 10 osób.
 • Uwaga, jeżeli wniosek złoży PES, który do ubezpieczenia zgłosił od 10 do 49 osób zwolnienie obejmuje 50 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek.

  Zmiana zasad umarzania niskooprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Pracy pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

  Podmiot ekonomii społecznej, według nowych zasad, będzie mógł ubiegać się o umorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki. W pierwotnej wersji ustawy warunkiem umorzenia był wymóg utrzymania stanu zatrudnienia. Po wejściu w życie noweli przepisów ten zapis przestanie mieć znaczenie.

  Zmiana warunków dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Dużym ułatwieniem dla podmiotów ekonomii społecznej jest wprowadzona konieczność utrzymania zatrudnionych pracowników jedynie przez okres dofinansowania z Funduszu Pracy. Ustawa znosi warunek polegający na utrzymaniu zatrudnienia przez dodatkowy okres równy okresowi na jakie przyznane było dofinansowanie.

  Ochrona w zakresie zmiany warunków kredytów i terminów spłaty rat

  Podmioty ekonomii społecznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zostały objęte ochroną w zakresie zmiany warunków lub terminów spłaty kredytów bankowych. Rozwiązanie to dotyczy kredytów zaciągniętych przed 8 marca 2020 r. Zmiana warunków musi również być uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy, dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r. Zmiany takie muszą być uzgodnione przez bank i kredytobiorcę i jednocześnie nie mogą powodować pogorszenia sytuacji finansowej, gospodarczej podmiotu ekonomii społecznej.

  Źródło: www.gov.pl

  Uzupełnienie działań Tarczy Antykryzysowej

  Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia br. projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wykorzystanie środków budżetowych w walce ze skutkami epidemii oraz wsparcie instytucji publicznych i sektora prywatnego – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Finansów.

  Pakiet naszych najnowszych propozycji koncentruje się na wsparciu szerokiej grupy podmiotów publicznych i prywatnych oraz uczestników rynku finansowego. Przedstawiliśmy również rozwiązania, które będą służyć usprawnieniu działań Krajowej Administracji Skarbowej. Podejmujemy kolejne działania i we współpracy z innymi resortami przygotowujemy nowe rozwiązania osłonowe” – mówi minister finansów Tadeusz Kościński.

  Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w BGK

  Obsługą Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki będą pochodzić z wpłat jednostek sektora finansów publicznych i będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
  i usuwaniem jego skutków. Ze środków tych będą mogły korzystać np. jednostki sektora finansów publicznych, a także jednostki spoza tego sektora. Zmiana formy funkcjonowania pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie środkami funduszu z wykorzystaniem doświadczeń Banku, jako instytucji zarządzającej aktywami publicznymi.

  Wsparcie dla OPP

  Możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem.

  Wsparcie organizacji pożytku publicznego kwotą 1% podatku będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub oświadczenia PIT-OP po terminie, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r. (korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r.). Warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego tej kwoty OPP, będzie zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30 czerwca 2020 r

  Wsparcie dla firm

  • Przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
  • Przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
  • Umożliwienie uzyskiwania przez przedsiębiorców ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, stanowiących pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01). Wskazanie, że wsparcie w postaci zaniechania poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych również stanowi wyżej wskazaną pomoc. Wprowadzenie tych przepisów będzie dużym ułatwieniem dla znaczącej większości przedsiębiorców, ponieważ umożliwi przedsiębiorcy wnioskowanie o pomoc publiczną do maksymalnej wysokości 800 tys. euro (z obecnych 200 tys. euro).
  • Wprowadzenie rozwiązania dotyczącego warunków, jakie podatkowa grupa kapitałowa musi spełnić, aby zachować status podatnika. Podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i w związku z tym nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych (warunki określone w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. d lub pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), zachowają status podatnika podatku dochodowego. Zawieszenie spełnienia wymienionych warunków dotyczy wyłącznie roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po 31 grudnia 2019 r. ale przed 1 stycznia 2021 r.

  Wsparcie dla uczestników rynku finansowego

  Zaproponowane zmiany zakładają umożliwienie zdalnego:

  • składania zapisów na akcje, co pozwoli spółkom akcyjnym na podwyższanie kapitału akcyjnego bez konieczności osobistego stawiennictwa potencjalnych akcjonariuszy przy dokonywaniu tych czynności oraz zapewni w pełni elektroniczne wykonywanie procesu podwyższenia kapitału
   w spółce akcyjnej;
  • uczestnictwa w zgromadzeniu obligatariuszy, które w przypadku powołania tego organu jest uprawnione do zmian warunków emisji, co jest szczególnie istotne w sytuacji ewentualnej restrukturyzacji przez emitenta swoich zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji;
  • uczestnictwa w organach funduszy inwestycyjnych, co wpisuje się we wcześniej wprowadzone zmiany umożliwiające zdalne uczestnictwo w organach spółek kapitałowych.

  Propozycje MF dotyczą również:

  • skrócenia wejścia w życie zmian w regulaminie spółki prowadzącej rynek regulowany (GPW), co umożliwi szybszą reakcję spółki na zjawiska zachodzące na giełdzie;
  • wprowadzenia zmian mających na celu umożliwienie organom banków spółdzielczych podejmowania decyzji za pomocą środków porozumienia się na odległość.

  Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych obrotu kryptowalutami

  Zwolnienie od 1 lipca 2020 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Wsparcie dla organizatorów loterii promocyjnych i fantowych

  Podmioty posiadające zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnych i fantowych będą mogły zorganizować loterię w późniejszym terminie niż wskazany w otrzymanym zezwoleniu. Zezwolenie nie będzie wygasać w przypadku nierozpoczęcia działalności w okresie w nim określonym. Nie będą pobierane opłaty za zmianę zezwolenia jeżeli będzie ona dotyczyć zmiany terminu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

  Elastyczność kształtowania właściwości miejscowej w KAS w celu ułatwienia klientom załatwiania spraw

  Minister finansów będzie mógł decydować o zmianie właściwości organów KAS. Usprawni to obsługę klientów KAS, którzy będą mogli załatwiać swoje sprawy w dowolnej izbie administracji skarbowej, urzędzie skarbowym czy urzędzie celno-skarbowym. Zakłada się, że w pierwszej kolejności będzie możliwe składanie do dowolnego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz wniosków o wydanie zaświadczeń.

  Kontrole w firmach audytorskich w formie elektronicznej

  Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) będzie mogła przeprowadzać kontrole w firmach audytorskich bez konieczności osobistych kontaktów, wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kontrola w takiej formie będzie mogła się odbyć po uzyskaniu zgody kontrolowanej jednostki.

  Dodatkowo, na mocy rozporządzeniem Ministra Finansów, wprowadzona zostanie możliwość stosowania stawki 0 % VAT dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Preferencja ta zostanie wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o VAT na okres 2 miesięcy.

  Z kolei rozporządzeniem Rady Ministrów na terytorium całego kraju zostaną wstrzymane administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych do czasu odwołania stanu epidemii. Wstrzymanie to nie będzie dotyczyć egzekucji administracyjnej kar pieniężnych nakładanych w związku z naruszeniami przepisów mających szczególne znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, czy też minimalizowania skutków wystąpienia epidemii, a także grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego.

  Źródło: www.gov.pl

  Jest pakiet antykryzysowy

  Każdy, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub zatrudnia maksymalnie 9 osób, może liczyć na zwolnienie z opłacania składek ZUS przez trzy miesiące, o ile nie zarabia więcej niż ok. 15 tys. złotych. Uchwalony w sobotę rano przez Sejm pakiet antykryzysowy nie wymaga od nich wykazania spadku obrotów. Firmy będą mogły też korzystać z dopłat w ramach tzw. postojowego.

  We wtorek, 31 marca 2020 r., Sejm zakończył prace nad nowelizacją specustawy w sprawie koronawirusa, która tego samego dnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Obowiązuje już od 1 kwietnia.

  Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw.
  Przewiduje on m.in.:

  • zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla:
   1. pracujących w mikrofirmach zatrudniających do 9 osób i założonych przed 1 lutego 2020, (chodzi o składki za wszystkich pracowników)
   2. osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r.
  • świadczenie postojowe w kwocie do około 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.
  • świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych;
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.
  Na pakiet ustaw składają się:
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa);
 • projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy);
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).
 • Rozwiązania podatkowe w specustawie

  Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT
  Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy, pod pewnymi warunkami, będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. i dostaną zwrot.

  Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT
  Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.

  Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.
  Rozwiązania dla „małych podatników”. Ci, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec–grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach.

  Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej
  Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Taka opłata wynosi teraz 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia będzie trwać w okresie epidemii oraz w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu. W zakresie podatków lokalnych decyzję może podejmować rada gminy, bo jest ona uprawniona do wprowadzania opłaty prolongacyjnej.

  Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem
  Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT bez limitu dla darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazanych Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

  Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów
  Przepisy dotyczące złych długów w PIT i CIT, pod pewnymi warunkami, nie będą stosowane w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu dłużnik nie będzie miał wyższych obciążeń, a wierzyciel skorzysta z ulgi tak jak obecnie.

  Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień
  Wprowadzenie prolongaty terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja br. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca br.

  Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT
  Nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

  Informacja o cenach transferowych (TP-R)
  Rozwiązanie dla podatników zobowiązanych do złożenia TP-R przed 30 września br. Przedsiębiorca ma dodatkowy czas do 30 września br. do złożenia informacji o cenach transferowych za 2019 r.

  Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków
  Z przesunięcia terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków (czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych), za miesiące marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r. będą mogli skorzystać podatnicy, którzy spełnią określone warunki.

  Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości
  Rada danej gminy może uchwalić, za część roku 2020, zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienia dotyczą wskazanych przez gminę grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek epidemii.

  Możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
  Rada gminy, w drodze uchwały, może przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej jednak niż do 30 września 2020 r. Przedłużenie terminów obejmie wskazane grupy przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek koronawirusa.

  Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej
  Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020.

  Rozwiązania systemowe w specustawie

  Możliwość wydłużenia terminów dotyczących sprawozdawczości budżetowej miesięcznej i kwartalnej oraz informacji sporządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy
  Minister finansów będzie na bieżąco monitorować możliwość przekazywania przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy, sprawozdań budżetowych miesięcznych i kwartalnych oraz informacji przez nie przygotowywanych. W razie konieczności dokona odpowiedniej zmiany terminów ich przekazywania.

  Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej
  Planowane jest również odroczenie, w drodze rozporządzenia, obowiązków jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych związanych m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem tych sprawozdań do wiadomości publicznej.

  Dłuższy termin za złożenie zawiadomienia przy płatnościach na rachunki spoza wykazu podatników VAT
  Podatnik dokonujący zapłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, może złożyć zawiadomienia o dokonaniu takiej zapłaty nie w 3 dni, a 14 dni.

  Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych
  W okresie stanu epidemii Rada Ministrów będzie uprawniona do wydania rozporządzenia, na podstawie którego dojdzie do wstrzymania administracyjnych postępowań egzekucyjnych.

  Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników
  Duzi przedsiębiorcy zyskują dodatkowe 3 miesiące na dopasowanie swoich systemów do wymogów nowego sposobu raportowania. Mają więcej czasu na przeszkolenie swoich pracowników. Pracownicy mają więcej czasu na prace związane z dopasowaniem systemów księgowych i informatycznych. Eksperci IT mają więcej czasu na wykonie u swoich klientów prac związanych z wdrożeniem nowego JPK.

  Możliwość odstąpienia od nakładania sankcji za błędy w ewidencji JKP VAT
  Zmiana ta pozwoli wprowadzić uznaniowość w nakładaniu sankcji i stosować je w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W związku z tym, że sankcje powinny być środkiem ostatecznego oddziaływania, zmiana ta pozwoli na ich ukierunkowanie na tych podatników, którzy celowo i uporczywie popełniają błędy uniemożliwiające weryfikację prawidłowości transakcji.

  Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego
  Przedsiębiorcy zyskują więcej czasu na dostosowanie się do nowego obowiązku sprawozdawczego. To zmniejszenie bieżących obciążeń logistycznych i finansowych.

  E-paragon
  Możliwość przekazania klientowi, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej.

  Źródło: www.gov.pl

  Przedłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych

  31 marca 2020 r. przedłużono terminy w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań lub informacji. Wprowadzone w rozporządzeniu rozwiązania obejmują wydłużenie terminów od 21 dni do 3 miesięcy.

  “Wychodzimy naprzeciw postulatom obywateli i przesuwamy terminy na przygotowywanie różnego rodzaju sprawozdań. Zarówno finansowych jak i budżetowych” – informuje minister finansów Tadeusz Kościński.

  Zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej wprowadziła nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa), wczoraj podpisana przez prezydenta. Po jej przyjęciu Minister Finansów wydał rozporządzenie przedłużające terminy.

  Ewidencja księgowa

  Rozporządzenie wprowadza przedłużenie terminów, o których mowa w ustawie o rachunkowości lub rozporządzeniu ministra finansów:

  • o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 60 dni w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy,
  • o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o 60 dni, w zakresie terminu zakończenia inwentaryzacji,
  • o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF oraz jednostek sfery budżetowej o 2 miesiące – w zakresie terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych,
  • o 60 dni terminu w odniesieniu do ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych dla jednostek sfery budżetowej./li>

  Sprawozdawczość finansowa<

  O 2 lub 3 miesiące, w zależności od typu jednostek, zostaną wydłużone terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych. To rozwiązanie uwzględnia też potrzeby odbiorców informacji pochodzących ze sprawozdań.

  Dla jednostek podległych KNF oraz jednostek działających w sferze budżetowej wydłużamy o 2 miesiące terminy sporządzenia, zatwierdzenia, przekazania do właściwych jednostek, organów lub rejestrów, a także udostępniania do wiadomości publicznej sprawozdań finansowych. Dla pozostałych jednostek, przesunięcie wynosi 3 miesiące.

  Rozporządzenie wprowadza:

 • Przedłużenie do 31 lipca 2020 r. terminu dotyczącego przekazania sprawozdania finansowego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do Szefa KAS.
 • Przedłużenie o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF o 2 miesiące, terminów w zakresie:
  • sporządzania i zamieszczania na stronie internetowej sprawozdania na temat informacji niefinansowych,
  • sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
  • sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych,
  • sporządzenia sprawozdania z płatności oraz skonsolidowanego sprawozdania z płatności
  • sporządzenia sprawozdania z działalności, oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.
 • Przedłużenie o 60 dni terminów w odniesieniu do przekazywania i zatwierdzania sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych.
 • Przedłużenie o 2 miesiące terminów dotyczących sporządzania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego, o których mowa w § 39 ust. 1 i 4 rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.
 • Przedłużenie o 2 miesiące terminów dotyczących zatwierdzenia oraz złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy, o których mowa w § 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
 • Przedłużenie terminów dla jednostek sfery budżetowej, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości budżetowej:
 • o 60 dni, w odniesieniu do:

  • sporządzenia sprawozdań finansowych jednostki obsługującej organ, któremu podlega placówka,
  • przekazywania sprawozdań finansowych do właściwej jednostki,
  • publikacji sprawozdań finansowych na BIP,

  o 2 miesiące, w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki.

  Sprawozdawczość budżetowa

  Rozporządzenie przewiduje przedłużenie przypadających w 2020 r. terminów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych (uofp):

 • o 30 dni, w odniesieniu do:
  • podawania do publicznej wiadomości przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego (jst) informacji ujętych w art. 37 uofp,
  • przedstawiania właściwemu zarządowi jst informacji ujętych w art. 265 pkt 1 uofp,
  • przedstawiania organowi stanowiącemu jst i RIO informacji ujętych w art. 266 uofp,
 • o 60 dni, w odniesieniu do przekazywania i zatwierdzania sprawozdań, w tym sprawozdania z wykonania budżetu, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 uofp;
 • Rozporządzenie przewiduje również przedłużenie o 21 dni terminów przekazywania sprawozdań, określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej:

 • w przypadku sprawozdań kwartalnych Rb-50 za I kwartał 2020 r., o których mowa w załączniku nr 38 do tego rozporządzenia;
 • w przypadku sprawozdań, o których mowa w załączniku nr 40 do tego rozporządzenia:
  • kwartalnych za I kwartał 2020 r., z wyłączeniem sprawozdań Rb-27ZZ;
  • miesięcznych za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r.,

  Sprawozdawczość statystyczna

  Rozporządzenie przewiduje przedłużenie o 30 dni terminów sporządzenia i przekazania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań za I kwartał 2020 r., określonych w rozporządzeniu w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

  Źródło: www.gov.pl