Wyższa kwota wolna od podatku

Od 1 stycznia 2018 r. wzrośnie kwota wolna od podatku. Zmiany takie przewiduje projekt ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nowelizacji ulega art. 27 w ust. 1a pkt 1 – 3 ustawy o PIT otrzymując brzmienie:

  • 1 440 zł-dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł,
  • 1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) + 5 000 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł,
  • 556 zł 02 gr -dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł.

Oznacza to, że osoby których roczny dochód nie przekroczy kwoty 8000 zł nie zapłacą podatku dochodowego. Osoby których dochody znajdą się w przedziale pomiędzy 8 000 zł a 13 000 zł, również zapłacą niższy podatek. Dla nich kwota wolna będzie malała wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania. Zmiana nie wpłynie na podatników o dochodach powyżej 13 000 zł i nie przekraczających 85 528 zł. Dla nich kwota zmniejszająca podatek pozostanie na dotychczasowym poziomie. Natomiast dla podatników, których dochody przekroczą wysokość górnej granicy pierwszego przedziału podatkowego aż do kwoty 127 000 zł i więcej, kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z poziomu 556,02 do zera.