Papierowe ZUS ZLA do końca 2018 a nie 2017 roku

Od 1 stycznia 2016 r. zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy mogą być wystawiane w formie elektronicznej, a w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2017 r. również na papierowych drukach. Resort pracy chce wydłużenia okresu przejściowego o rok, według tej propozycji zwolnienia lekarskie mogłyby być wystawiane na tradycyjnych drukach do końca 2018 roku.

Zmiany te zostały przewidziane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto projektowane przepisy przewidują także możliwość zastosowania nowego, prostszego sposobu uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich oczywiście obok dotychczas dopuszczonych form.

Mają one umożliwić wystawiającym zaświadczenie lekarskie ominięcie barier związanych z trudnościami w obsłudze oraz dostępie do profilu zaufanego ePUAP oraz uniknięcie kosztów związanych z zakupem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W związku z wprowadzonymi zmianami zaświadczenie lekarskie będzie mogło być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego podpisanego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym, udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2017 r., z wyjątkiem art. 2, który wydłuża okres stosowania papierowych zwolnień lekarskich, który ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

www.mpips.gov.pl