Zmiany w Tarczy Antykryzysowej. Nowe narzędzia wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej

Sejm przyjął poprawki senatorów do tarczy antykryzysowej. Dzięki zmianom więcej przedsiębiorstw zyska narzędzia do walki z negatywnymi skutkami pandemii. Na nowelizacji przepisów skorzystają też podmioty ekonomii społecznej.

Wśród przyjętych poprawek znajduje sie szereg zmian dotyczących miedzy innymi zwolnień od podatku od nieruchomości, terminów, sposobu i zakresu realizacji zleconych zadań publicznych czy elektronicznych głosowań władz fundacji. Dzięki nowelizacji przepisów więcej podmiotów ekonomii społecznej zyska narzędzia do walki ze skutkami koronawirusa.

Umorzenie składek ZUS dla podmiotów ekonomii społecznej

 • Rozwiązanie zostało rozszerzone i obejmie podmioty ekonomii społecznej, które zgłosiły do ubezpieczenia społecznego mniej niż 50 osób. W obowiązującej wersji tarczy limit wynosił mniej niż 10 osób zgłoszonych do ubezpieczenia
 • Ważna zmiana dotyczy spółdzielni socjalnych. W nowej wersji ustawy spółdzielnie, niezależnie od liczby osób zgłoszonych przez nie do ubezpieczenia, będą mogły skorzystać ze zwolnienia obejmującego całą kwotę należności z tytułu składek za okres od 1 marca do 31 maja.
 • zwolnienie z całej kwoty należności ubiegać się mogą także podmioty, działające w innych formach prawnych, które do ubezpieczenia społecznego zgłosiły mniej niż 10 osób.
 • Uwaga, jeżeli wniosek złoży PES, który do ubezpieczenia zgłosił od 10 do 49 osób zwolnienie obejmuje 50 proc. łącznej kwoty należności z tytułu składek.

  Zmiana zasad umarzania niskooprocentowanej pożyczki ze środków Funduszu Pracy pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

  Podmiot ekonomii społecznej, według nowych zasad, będzie mógł ubiegać się o umorzenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres 3 miesięcy od udzielenia pożyczki. W pierwotnej wersji ustawy warunkiem umorzenia był wymóg utrzymania stanu zatrudnienia. Po wejściu w życie noweli przepisów ten zapis przestanie mieć znaczenie.

  Zmiana warunków dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Dużym ułatwieniem dla podmiotów ekonomii społecznej jest wprowadzona konieczność utrzymania zatrudnionych pracowników jedynie przez okres dofinansowania z Funduszu Pracy. Ustawa znosi warunek polegający na utrzymaniu zatrudnienia przez dodatkowy okres równy okresowi na jakie przyznane było dofinansowanie.

  Ochrona w zakresie zmiany warunków kredytów i terminów spłaty rat

  Podmioty ekonomii społecznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej, zostały objęte ochroną w zakresie zmiany warunków lub terminów spłaty kredytów bankowych. Rozwiązanie to dotyczy kredytów zaciągniętych przed 8 marca 2020 r. Zmiana warunków musi również być uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy, dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r. Zmiany takie muszą być uzgodnione przez bank i kredytobiorcę i jednocześnie nie mogą powodować pogorszenia sytuacji finansowej, gospodarczej podmiotu ekonomii społecznej.

  Źródło: www.gov.pl