Oświadczenie o podatku liniowym przedsiębiorców – termin tylko do 20 stycznia

Decyzję o opodatkowaniu liniowym podjąć należy dokonując kalkulacji w oparciu o nową, obowiązującą w 2017 r. kwotę wolną od podatku, wspólne rozliczenie z małżonkiem i kwoty przysługujących ulg podatkowych. Na złożenie oświadczenia o tej formie opodatkowania w 2017 r. czas upływa 20 stycznia.

Zarówno podatnicy, którzy chcą skorzystać z opodatkowania liniowego, jak i ci, którzy stosując je w roku 2016 – chcą z niego zrezygnować, powinni podjąć decyzję w tej sprawie nie później niż 20 stycznia 2017 r. Oświadczenie złożyć można na druku CEiDG-1 lub też na piśmie, do właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.
Opodatkowanie liniowe zastosować można w przypadku przedsiębiorców. W ich przypadku podatek wyniesie 19% dochodu, bez względu na jego wartość. Dzięki tej formie opodatkowania podatnicy, którzy zarabiają stosunkowo dużo – od około 85.528 zł, mogą być opodatkowani niższym podatkiem i nie płacić go według stawki 32%.
Niższa stawka podatkowa rekompensuje przedsiębiorcom wybierającym opodatkowanie liniowe utratę szeregu uprawnień – kwoty wolnej od podatku, rozliczenia wspólnie z małżonkiem oraz ulg podatkowych, odliczanych zarówno od dochodu, jak i od podatku (wyjątkiem są odliczane również u opodatkowanych liniowo składki ZUS, zdrowotne oraz ulga abolicyjna – związana z pracą za granicą).

W 2017 r. warto skrupulatniej przemyśleć wybór podatku liniowego.

W stosunku do decyzji z roku poprzedniego, podatnicy powinni szczególnie przemyśleć rezygnację z zasad ogólnych ze względu na utratę prawa do rozliczania kwoty wolnej oraz opodatkowania wspólnie z małżonkiem. Decyzja powinna być rozważona w szczególności w przypadku, gdy zarobki małżonka nie są wysokie lub nie zarabia on w ogóle. Dzięki wspólnemu rozliczeniu możliwe jest w takim przypadku zyskanie do 6.600 zł kwoty wolnej od podatku przysługującej niezarabiającemu małżonkowi. Wykorzystuje się w tym przypadku zasadę, że podatek od małżonków określa się mnożąc przez dwa podatek ustalony od sumy ich dochodów, przy wykorzystaniu kwoty wolnej od podatku, przysługującej każdemu z nich, stosowanej u każdego z nich do połowy ich łącznych dochodów.
Podatnicy rozliczający się liniowo utracą prawo nie tylko do własnej kwoty wolnej od podatku, ale również do rozliczenia kwoty wolnej małżonka.

Działalność otwarta w trakcie 2017 r. lub usługi na rzecz pracodawcy w trakcie 2017 r.

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Natomiast jeżeli podatnik, po podjęciu decyzji o rozliczeniu liniowym uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w danym roku podatkowym prawo do opodatkowania liniowego.
Musi on wówczas wpłacić zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Źródło: PIT.pl