Od dzisiaj obowiązuje nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego

Od 1 marca 2017 r. na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 16 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów został wprowadzony – między innymi – nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego.

Zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy (za wyjątkiem osób zatrudnionych na podstawie powołania lub mianowania, w odniesieniu do których należy stosować odrębne zasady określone w art. 231 § 5 Kodeksu pracy ).

Wszystkie umowy o pracę zawarte przez poprzedniego pracodawcę pozostają w mocy, a pracownicy zachowują ciągłość ubezpieczeń. Za bieżące zobowiązania wynikające ze stosunku pracy odpowiada nowy pracodawca, natomiast zobowiązania dotyczące okresu sprzed „transferu” pracowników obciążają obu przedsiębiorców solidarnie.

W związku z przekazaniem pracowników dotychczasowy pracodawca ma obowiązek wydać następcy akta osobowe, listy płac, dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS, deklaracje związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wszelką inną dokumentację dotyczącą zatrudnienia, jak np. oświadczenia pracowników dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2.

Warto także dodać, że zajęcia komornicze przesłane poprzedniemu pracodawcy pozostają w mocy, a co za tym idzie nowy pracodawca musi je nadal realizować. Obaj przedsiębiorcy, jako płatnicy składek mają również określone obowiązki wobec ZUS. Dotychczasowy pracodawca musi bowiem wyrejestrować pracowników w deklaracji ZUS ZWUA.

Do tej pory jako przyczynę wyrejestrowania należało wskazać kod „600” (inna przyczyna wyrejestrowania). Od 1 marca 2017 r. został specjalnie dla tego celu wprowadzony kod „800”.

Trzeba również wyrejestrować na druku ZUS ZCNA członków rodziny pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. Z kolei nowy pracodawca musi zarejestrować wszystkich zatrudnionych w deklaracji ZUS ZUA oraz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny tych pracowników, którzy wyrażą taką wolę.

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości ubezpieczenia, trzeba pamiętać, aby w dokumentach wyrejestrowania i zarejestrowania widniała ta sama data.

Źródło: portalfk.pl