Do 16 października 2017 r. jest czas na zawiadomienie o zmianie urzędu skarbowego

Podatnicy, którzy od przyszłego roku powinni być obsługiwani przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe, oraz podatnicy, którzy od przyszłego roku tracą status podatników podlegających pod wyspecjalizowane urzędy skarbowe, mają obowiązek zgłosić fakt zmiany urzędu skarbowego do dotychczas obsługującego ich urzędu. W terminie do 16 października 2017 r. należy zgłosić przejście ze zwykłego urzędu skarbowego do wyspecjalizowanego lub odwrotnie.

Dotychczas o obowiązku zmiany właściwego urzędu skarbowego decydowały dane wynikające ze sprawozdania finansowego. W tym roku po raz pierwszy o obowiązku zmiany urzędu skarbowego zdecydują dane z zeznania podatkowego CIT albo deklaracji VAT. Tym samym ze zmianą właściwości urzędu skarbowego muszą sięliczyć także podatnicy nieskładający sprawozdania finansowego.

Zadaniem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych (dalej WUS) jest podatkowa obsługa największych podmiotów gospodarczych (nie rozlicza się w nich tylko podatków: akcyzowego, od gier oraz od wydobycia niektórych kopalin) – §2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo – dalej rozporządzenie). Siedziby i terytorialny zasięg działania WUS zostały określone w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

Do podatników obsługiwanych w WUS zalicza się trzy grupy podmiotów:
  1. podatników wymienionych w ustawie, takich jak: podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, fundusze emerytalne, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.
  2. podmioty z kapitałem zagranicznym. Są to osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:
    • jako rezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo
    • są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu Prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo
    • jako rezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

  3. dużych podatników – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w roku podatkowym osiągają przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro. Kwotę tę przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roku podatkowego. Równowartość 5 000 000 euro na ostatni dzień roboczy 2016 r. to 22 120 000 zł i to ta kwota będzie brana pod uwagę przez składających w 2017 r. zawiadomienie o zmianie właściwości urzędu od 2018 r. Przychód ustala się na podstawie sprawozdania finansowego. Jeżeli ustalenie przychodu w ten sposób jest niemożliwe (bo np. podmiot nie sporządza sprawozdania finansowego), to wysokość przychodu należy ustalić w sposób opisany w dalszej części opracowania.

Źródło: INFORFK